Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025

 24.04.2023

Vážení občania, 

v dokumente sa nachádza  link k dokumentom Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025".

Občania môžu nahliadnuť do predmetného strategického dokumentu aj na obecnom úrade v čase úradných hodín a vyhotovovať si z neho odpisy, výpisy a kópie. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe. 

https://www.enviroportal.sk/sl/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025