Samospráva

SAMOSPRÁVA

Starostka obce: Ing. Ján Štrbík
Zástupca starostky obce: Marko Kudlík

Odmena určená zástupcovi starostky: 375,- € mesačne

Hlavný kontrolór obce: PhDr. Mária Bálková

Poverený poslanec zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v zmysle ustanovení zákona o obecnom zriadení:  PaedDr. Marko Bačo

Poslanci obecného zastupiteľstva: Marko Kudlík, PaedDr. Marko Bačo, Ing. Peter Tarnóci, Mgr. Adriana Gorelová, Judita Kožejová, Július Lukčo, Marián Siman

....................................................................................................................................................

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Marko Kudlík, PaedDr. Marko Bačo, Ing. Peter Tarnóci, Mgr. Adriana Gorelová, Judita Kožejová, Július Lukčo, Marián Siman  (členovia)

v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriaďuje obecné zastupiteľstvo osobitnú “Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“.

....................................................................................................................................................

Kultúrna komisia:  

PaedDr. Marko Bačo (predseda), Mako Kudlík, Július Lukčo, Marián Siman, Mgr. Adriana Gorelová, Judita Kožejová, (členovia)

Športová komisia:

Július Lukčo (predseda), Marko Kudlík, Marián Siman, Mgr. Adriana Gorelová, Judita Kožejová, Ing. Peter Tarnóci, PaedDr. Marko Bačo (členovia)   

(podieľa sa na príprave, prerokovaní a kontrole VZN a iných noriem obce v oblasti kultúry a športu; vytvára podmienky pre záujmovú a športovú činnosť v obci, vytvára podmienky pre kultúrne aktivity občianskych združení a spolkov, ktoré prispievajú k zachovaniu kultúrneho dedičstva, k rozširovaniu umeleckých žánrov a zapájaniu čo najväčšieho počtu občanov (najmä mládeže) do kultúrneho života; spolupracuje s inými subjektmi pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí; spracováva a posudzuje návrhy, žiadosti, projekty a koncepcie v oblasti kultúry a športu; navrhuje zápisy do kroniky obce; dohliada na ochranu a obnovu kultúrnych pamiatok v obci; spolupracuje pri zabezpečovaní a organizovaní slávnosti Mesiaca úcty k starším, Uvítania detí do života, oslava významných životných jubileí starších občanov, Dni obce a pod. ; koordinuje a podieľa sa na vydávaní obecného časopisu; kontroluje plnenie komunikačnej stratégie, funkčnosť a efektívnosť informačných kanálov (medzi subjektmi v obci, napr. jednotlivé komisie, organizácie obce, OZ, verejnosť)


Finančná komisia a správa obecného majetku:

Mgr. Adriana Gorelová (predseda), Judita Kožejová, Július Lukčo, Marko Kudlík, Marián Siman, Ing. Peter Tarnóci, PaedDr. Marko Bačo

Komisia prerokúva a dáva stanovisko najmä k:

-rozpočtu mesta za príslušný rok a k jeho úprave,

-plneniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a k jej úpravám,

-štvrťročným a ročným správam o výsledku hospodárenia obce a ním riadených organizácií  -záverečnému účtu obce,

-všeobecne záväzným nariadeniam obce týkajúce sa daňových a finančných oblastí (daň z nehnuteľnosti, miestne poplatky),

-správe o výsledkoch inventarizácie investičného majetku a organizácií riadených obcou

-rezervnému fondu obce, k jeho tvorbe a použitiu

-správe o vyberaní daní z nehnuteľnosti,

-správe o vyberaní miestnych poplatkov podľa zákona NR SR o miestnych poplatkoch,

-vývoju pohľadávok obce a ním riadených oranizácií

-VZN obce týkajúcich sa hospodárenia s majetkom obce,

-prevodom nehnuteľností (kúpa, predaj)

Ďalej:

(prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko; posudzuje architektonicko-urbanistickú koncepciu rozvoja obce a jej jednotlivých častí; posudzuje koncepciu rozvoja inžinierskych sietí, dopravnej infraštruktúry a energetických zdrojov; kontroluje správu a údržbu inžinierskych sietí, dopravnej infraštruktúry a energetických zdrojov; posudzuje zmeny organizácie dopravy na pozemných komunikáciách obce; podieľa sa na formulovaní a schvaľuje stanoviská obce v procesoch posudzovania strategických dokumentov a navrhovaných činností, vyžadovaných od obce podľa zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; podieľa sa na formulovaní, aktualizácii a kontrole dodržiavania VZN obce dotýkajúcich sa oblasti životného prostredia a bezpečnosti občanov; kontroluje a usmerňuje aktivity pre ochranu životného prostredia v obci a jej okolia; dáva návrh, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku potencionálneho aj reálneho ohrozenia životného prostredia v obci; koordinuje iniciatívy občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a vyjadruje sa k nim; predkladá návrhy na vytváranie podmienok pre udržateľný rozvoj a zlepšovanie životného prostredia v obci, podieľa sa na formulovaní a schvaľovaní územno-plánovacej dokumentácie obce, jej aktualizácií, zmien a doplnkov; kontroluje dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, ak ich porušovaním dochádza k ujme na životné prostredie; vyjadruje sa k vydávaniu nariadení obce o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom v obci, predkladá podnety v oblasti odpadového a vodného hospodárstva a správy vodných tokov; kontroluje funkčnosť a udržiavanie systémov protipovodňových opatrení na zmiernenie účinkov živelných pohrôm; posudzuje technický stav budova v majetku obce a navrhuje ich údržbu a rekonštrukciu)


Zamestnanci obce, úsek obecný úrad:

Odborný referent obce: Bc. Monika Lukčová
Účtovník - ekonóm: Terézia Rusnáková
Koordinátor + správca budov: Ivan Samko