Farnosť

Farnosť Nováčany

Z cirkevných dejín obce

Ako bolo už skôr spomenuté, obyvateľstvo našej obce bolo a aj v súčasnosti je väčšinou rímsko-katolíckeho vyznania.

Kostol - Podľa archívnych záznamov bol v rokoch 1334-1335 v obci postavený pravdepodobne drevený kostol.

Nový, murovaný rímskokatolícky kostol v Nováčanoch postavili v r. 1808 - 1809 zo zbierok miestnych farníkov a svetskej a cirkevnej vrchnosti (Šemše a Jasova), ktorým obec patrila. Strecha kostola i farskej budovy bola ešte pokrytá „šindľom“, domy ostatných obyvateľov boli pokryté šindľom i slamou (viď kapitola  Vznik obce).

Kostol bol zasvätený mučeníkovi sv. Štefanovi (26. decembra je preto u nás veľký sviatok – púť) pričom takýchto kostolov je podľa knihy J. Hudáka Patroniciát kostolov na Slovensku až dvanásť.

Tento náš murovaný kostolík bol od začiatku 19. storočia jediným duchovno–kultúrnym centrom, kde sa na bohoslužbách po stáročia stretávali všetky generácie našich predkov.

svoju osobnosť ľudsky a spoločensky. Obyvateľstvo obce si ho veľmi vážilo, chránilo a ctilo, hlavne preto, lebo kostol a viera v Boha ich zjednocovali a pomáhali im prekonávať rôzne ťažké životné situácie, trápenia i tragédie, s ktorými sa v živote stretli.      

Takému krásnemu a vznešenému účelu slúžil kostolík novačanským veriacim skoro sto rokov..

No prišiel 29. jún 1909, horúci letný deň, kedy pri nečakanom dvojhodinovom rozsiahlom požiari vyhorela celá dedina, kostol i fara.

Ostali iba múry.

Bola to najväčšia pohroma pre celú obec v jej histórii a obyvatelia sa z nej dlho a ťažko spamätávali.

V roku 1910 sa však za značnej podpory Jasovského prepošstva a grófa Šemšeyho i pomoci veriacich postupne postavila nielen strecha kostola a fary, ale i strechy na domoch všetkých obyvateľov obce, pravda už zo škridlicovej krytiny a strechu kostola z plechu.

A tak slúži náš kostol veriacim už ďalších 99 rokov, až dodnes.  

Zvony - na veži kostola boli tri, nainštalované kým a kedy - presne nevieme.

§ Najväčší zvon je „Sv. Štefan“- zvoláva veriacich do kostola každú nedeľu a na  veľké cirkevné sviatky. V minulosti okrem toho ohlasoval ľudom nebezpečie – požiar, nepriateľa, búrky a iné.

§ Stredný zvon „Sv. Ján“ - zvolával veriacich do kostola cez všedné dni na ranné či večerné bohoslužby (májové, októbrové). Počas druhej svetovej vojny, v roku 1943 bol maďarskými úradmi rozbitý pre vojnové účely.

§ Tretí zvon „Svätý Jozef“- je najmenší. Slúži ako „umieračik“, ohlasuje úmrtie občana v obci a spoločne so všetkými aj rozlúčku s mŕtvym. Okrem toho dopĺňa  tretie a záverečné zazváňanie do kostola na svätú omšu.

Kaplnka - pri novom cintoríne bola postavená v roku 1904 na počesť 100. výročia

Košického biskupstva. Pozemok na jej výstavbu zadarmo poskytol Jozef Bačo –  Baláž (u Šikori). Financie na jej výstavbu poskytol urbariát obce, zbierky veriacich obce a slobodná žena - Haľa od Mihoka - Gabra. Stavbu organizačne viedol a staval Jakub Bačo - Jarkov a jeho svokor - dzedo Ištokov.. Kaplnka je postavená v neogotickom štýle z kameňa a tehál. Má obdĺžnikový tvar, vzadu polygonálne uzavretý. Stavba má vysoký štít zdobený neorománskym oblúčikovým vlysom. Pred vstupom za schodiskom sú mrežové dvere s dekórom, neskôr s plechovou výplňou. Vnútro za dreveným oltárom tvorí hlboká nika. Je upravená na spôsob lurdskej jaskyne s novšou sochou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Zo stropu  visí lampa na večné svetlo. Kaplnku projektoval Štefan Forgáč z Košíc. Drevený oltár a sochy vyhotovil Juraj Ur, sochár z Košíc. Nad vchodovou bránou je nápis “Ave Maria“. Okolo kaplnky rastie 16 krásnych košatých líp. V r. 1979 sa robila na kaplnke generálna oprava pod vedením Ondreja Kudlíka, Imricha Ivanku a Imricha Bradu (nová strecha, nová omietka, vymaľovaný interiér i oltár a postavené nové oplotenie).                        

Kríže - v areáli obce ich je sedem:

 • drevený misionársky kríž pri vchode do kostola z juhu. Obnovený bol v r. 1985 za kurátora Ondreja Kudlíka, Jozefa Rajňáka (Meľegov) a Imricha Ivanku
 • centrálny betónový kríž na starom cintoríne dali postaviť 24. augusta 1895 Bacso Jozsef, Bacso Jozsef-né a Šivar Katalin
 • železný kríž pri kostole bol postavený z milodarov veriacich, aby Boh ochraňoval obyvateľov obce v ťažkej práci a pred chorobami
 • mramorový centrálny kríž na novom cintoríne dali v r. 1926 postaviť manželia Ján Rusnák a Mária Rusnáková – Gerendová
 • železný kríž pod JRD (Palovky) dala postaviť stará pani Lukčová – Spišaňa. Slúži taktiež na ochranu úrody polí
  • Misionársky kríž
  • Kríž pri kaplnke
  • Kríž v Starom cintoríne
  • Kríž pri družstve
  • Kríž pred farou
  • Kríž v Novom cintoríne             
 • železný kríž nad JRD (pod lipami) bol postavený z milodarov veriacich. Slúži na to, aby Stvoriteľ ochraňoval úrodu polí.

Farári pôsobiaci na našej farnosti:

Ján Želinský (1867-1932) - obetavý a obľúbený dekan, výborný kazateľ, pôsobil v našej farnosti až 35 rokov – do svojej smrti; zaslúžil sa o výstavbu materskej školy v obci v rokoch 1907-1908. Pochádzal zo Sabinova.

Ondrej Eliáš z Kavečian pôsobil v našej farnosti od r. 1932 až do r. 1961. Organizačne pomáhal v obci pri výstavbe novej Národnej školy v r. 1936-1937, Kríž pri ihrisku – na Palovkách cesty od stredu obce na horný koniec, pri kultúrnej osvetovej činnosti (nácvik divadiel), prvý účtovník Andrej Siarto z Poľova k nám chodil v r. 1962 -    zastupovať ešte neprideleného farára ako dočasný správca.

Dr. Anton Harčár - vynikajúci kazateľ, predseda cirkevného práva na Slovensku. Pôsobil u nás od 1.8.1963 do 24. 12. 1980. Za totality bol prenasledovaný a 8 rokov väznený v samotke. Počas jeho služby sa na fare a kostole urobil najväčšie opravy.   

 • v r. 1981 k nám chodili zastupovať páni farári Bačišin a Janovčík.

Anton Lesník - u nás pôsobil v r. 1981 až 1987. Bol veľmi obľúbený, kázne robil zanietene a na vysokej duchovnej úrovni.

Vladimír Čech -  pôsobil v našej obci v r. 1987 – 1990.

Peter Gostič - u nás slúžil v r. 1990 - 1995. Za jeho pôsobenia boli pre kostol vytvorené a nainštalované vitrážové okná.

Jozef Dudič - pôsobil v r. 1995-1998. S jeho pomocou bola opravená fasáda kostola a zrealizovaná nová interiérová maľba.

Daniel Mikula - pôsobil v obci od r. 1998 až do r. 2004. Za jeho pôsobenia sa v r.2000-2002 postavila v obci nová fara – Pastoračné centrum. V r. 2004 odišiel pôsobiť ako prefekt do kňazského seminára v Košiciach.

Ladislav Radvanský -  nastúpil do obce ako farár v r. 2004. Pôsobil do r. 2007.

František Slovák - pôsobí u nás ako duchovný otec od r. 2007.