Zástupca starostu

Marko Kudlík

zvolený poslanec obecného zastupiteľstva 

poverený zastupovaním starostu obce

v jeho neprítomnosti

 • Koordinuje a zjednocuje činnosť medzi jednotlivými komisiami obecného zastupiteľstva
 • Koordinuje činnosť medzi obecným zastupiteľstvom a obecným úradom
 • Zabezpečuje materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov obecného zastupiteľstva
 • Zabezpečuje dohľad obecného zastupiteľstva nad podnikateľskou činnosťou obce
 • Kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok komisií obecného zastupiteľstva
 • Podieľa sa spolu so starostom obce a zamestnancami obce na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v obci
 • Zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a petícií, ktoré uskutočňujú orgány obce
 • Zastupuje obec v oblasti spoločenskej a kultúrnej, prípadne aj reprezentačnej po dohode  so starostom obce
 • Zástupca počas neprítomnosti starostu obce
 • Vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva
 • Vykonáva všetky činnosti, ktoré nie sú vo výlučnej pôsobnosti starostu, na základe písomného splnomocnenia aj nad rámec týchto činností, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou
 • Je oprávnený v majetkovoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t. j. jednania, rokovania a pod. – na podpísanie zmluvy alebo dohody je potrebné osobitné splnomocnenie alebo poverenie starostu
 • Koordinuje a zjednocuje činnosť medzi jednotlivými komisiami obecného zastupiteľstva
 • Koordinuje činnosť medzi obecným zastupiteľstvom a obecným úradom
 • Zabezpečuje materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov obecného zastupiteľstva
 • Zabezpečuje dohľad obecného zastupiteľstva nad podnikateľskou činnosťou obce
 • Kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok komisií obecného zastupiteľstva
 • Podieľa sa spolu so starostom obce a zamestnancami obce na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v obci
 • Zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a petícií, ktoré uskutočňujú orgány obce
 • Zastupuje obec v oblasti spoločenskej a kultúrnej, prípadne aj reprezentačnej po dohode  so starostom obce
 • Zástupca počas neprítomnosti starostu obce
 • Vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva
 • Vykonáva všetky činnosti, ktoré nie sú vo výlučnej pôsobnosti starostu, na základe písomného splnomocnenia aj nad rámec týchto činností, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou
 • Je oprávnený v majetkovoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t. j. jednania, rokovania a pod. – na podpísanie zmluvy alebo dohody je potrebné osobitné splnomocnenie alebo poverenie starostu