NÁVRH - VZN č.1 /2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č.4 ÚPN-O Obce Nováčany

 23.09.2022