Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  

Starosta obce

Ing. JÁN ŠTRBÍK

Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ale nie obecného zastupiteľstva. Každý z orgánov obce má svoje samostatné postavenie (dané ústavou a zákonmi) a nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti a nadriadenosti, aj keď starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu zo Zákona o obecnom zriadení vyplývajú určité úpravy, pri ktorých tieto orgány prijímajú rozhodnutia, ktorými sa navzájom ovplyvňujú. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcia starostu:

Starosta obce - postavenie a kompetencie

Postavenie starostu ako jedného z orgánov obce určuje Ústava SR a Zákon o obecnom zriadení v tom zmysle, že starosta:

·         je výkonným orgánom obce,

·         vykonáva obecnú správu,

·         zastupuje obec navonok.

Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ale nie obecného zastupiteľstva. Každý z orgánov obce má svoje samostatné postavenie (dané ústavou a zákonmi) a nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti a nadriadenosti, aj keď starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu zo Zákona o obecnom zriadení vyplývajú určité úpravy, pri ktorých tieto orgány prijímajú rozhodnutia, ktorými sa navzájom ovplyvňujú.

Napr. obecné zastupiteľstvo rozhoduje o plate starostu alebo voľbe nového starostu za istých podmienok, a starosta obce má zase za určitých okolností právo pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva.

Do pôsobnosti - kompetencie starostu patria nasledovné úkony:

·         zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

·         zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,

·         je štatutárom v majetkovoprávnych vzťahoch obce,

·         je štatutárom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,

·         je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch,

·         môže uložiť právnickej osobe pokutu,

·         predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na:

·         voľbu zástupcu starostu,

·         okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať,

·         vymenovanie prednostu obecného úradu,

·         vymenovanie náčelníka obecnej polície,

·         môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva len v dvoch prípadoch, a to ak sa domnieva, že uznesenie obecného zastupiteľstva

·         odporuje zákonu,

·         je zjavne nevýhodné pre obec.

Zákon určuje postup pozastavenia uznesenia  len v prípade, keď je zjavne nevýhodná pre obec (2. variant). Takéto uznesenie musí byť zverejnené obci a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce.    
Tieto záležitosti zabezpečí starosta obce spolu s obecným úradom a zvolá aj zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré môže do dvoch mesiacov napadnuté uznesenie zrušiť.  Obecné zastupiteľstvo si môže v tejto záležitosti zriadiť poradný orgán alebo požiadať o stanovisko niektorú zo svojich komisií.
Na zrušenie napadnutého uznesenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých (teda nie iba prítomných) poslancov obecného zastupiteľstva.

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia
  • vykonáva obecnú správu
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:30

Video obce

Fotogaléria

Kalendár

Odber noviniek