Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  

Samospráva


Základnou úlohou obce (mesta) pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Štát môže zasahovať do činnosti obce len spôsobom ustanoveným zákonom. Obci (mestu) pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže obec (mesto) vydávať všeobecne záväzné nariadenia

Obec (mesto) je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec (mesto) financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií.

Na obec (mesto) možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát. Pri výkone štátnej správy môže obec (mesto) vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne záväzné nariadenia.

Centrálný odborný portál samosprávy: www.isamosprava.sk 

           

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo je výkonným orgánom Obce.

Obecný úrad zabezpečuje odborné a organizačno-administratívny chod obecného zastupiteľstva a starostu, vypracuváva vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu obce. 

Vykonáva prenesené kompetencieveci štátu, ako aj súčinnosť orgánov štátnej a verejnej správy. 

Štatutárom obce a obecného úradu je starosta obce. 


Funkcie obecného úradu

 • vydáva Všeobecné závezné nariadenia obce - VZN
 • písomná agenda všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva 
 • odborné podklady a písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu, vydaných v správnom konaní
 • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
 • súčinnosti orgánov štátnej a verejnej správy a samosprávy
 • daňová agenda - daňové priznania - daň z nehnuteľnosti, daň za psa, TDO,    
 • podateľňa obce, e-podateľňa, prvý kontakt, pokladňa, 
 • centrálna evidencia obyvateľstva, register adries, REGOB,  
 • informalizácia obcí - dátové centrum obcí a miest - DCOM
 • prenesené kompetencie štátu
 • odpadové hospodárstvo obce, 
 • stavebný úrad, školský úrad, mzdová agenda, 
 • riadenie a spravovanie obce a katastralného územia obce 
 • spolupatričnosť a súčinnosť pre občanov obce 


Oficiálny názov: 

Obec Nováčany

IČO: 00 324 523 

DIČ: 2020746145


Adresa: 

Obec Nováčany

Nováčany 144, 044 21,

okres Košice-okolie

Telefón: +421 55 466 43 24
Fax: +421 55 466 43 24


Oficiálná webová stránka: www.obecnovacany.sk
    

Fakturačné údaje:

Banka: Prima Banka
IBAN: SK80 5600 0000 0005 0432 9002

Obecný úrad:         

E-mail: novacanyocu@gmail.com

jan.strbik@intra.dcom.sk 

terezia.rusnakova@intra.dcom.sk 

monika.lukcova@intra.dcom.sk 

                                                                    

                                                     

                                              

                                                        

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:30

Video obce

Fotogaléria

Kalendár

Odber noviniek