Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  

Poslanci

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Poslanci:

 • Marko Kudlik - zástupca starostu
 • Paed.Dr. Marko Bačo
 • Mgr. Adriana Gorelová
 • Judita Kožejová
 • Július Lukčo
 • Marián Siman
 • Ing. Peter Tarnóci


Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu,  schvaľovať najdôležitejšie úkony, týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce
 • uznášať sa na nariadeniach
 • určiť plat starostu obce a hlavného kontrolóra podľa osobitného zákona, voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce  a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:30

Video obce

Fotogaléria

Kalendár

Odber noviniek