•  
  •  
  •  

História školy

Údaje tu uvádzané sú zo školskej kroniky, zápisničnej knihy školskej stolice a od pamätníkov.

Škola v obci Nováčany bola postavená v roku 1810. Postaviť ju dali Ľudevít Šemšey a jasovský prepošt na vlastné náklady. Nevieme, kto bol učiteľom v tom čase. 1. mája 1848 škola úplne zhorela. Ešte v tom istom roku bola postavená nová budova školy opäť z finančných prostriedkov hore uvedených pánov. V roku 1871 bola rozšírená o dve siahy. V budove sa nachádzal aj učiteľský byt.

Zápisy z roka 1867 uvádzajú, že učiteľom bol Ján Bernáth, ktorý pochádzal z Nováčan, vtedy sa volali Jászóujfalu. Bol učiteľom, kantorom i notárom zároveň. Učil tu 33 rokov. Zomrel vo veku 62 rokov  30. septembra 1876. Školu v tej dobe navštevovalo 60 žiakov.

V októbri 1876 bola budova školy a učiteľského bytu opravená: boli vymenené okná, dvere, podlaha a opravená povala. Výdavky hradila obec z obecnej pokladnice.

9. novembra 1876 bol za učiteľa zvolený Ján Štein, rodák z Nižnej Myšle. Učil tu 24 rokov do roku 1900. Druhýkrát bola budova školy opravená v mesiacoch máj – jún 1892: múry budovy boli zdvihnuté o 1,20 m a pri budove vo dvore bola urobená otvorená chodba (gánok). Bola urobená nová podlaha, povala a strecha bola pokrytá novým šindľom. Oprava stála 700 zlatých a celú sumu hradila obec z obecnej pokladnice.

V roku 1900 bol za učiteľa zvolený Matej Szilágyi (Stopek), rodák z Oravy. Učil v Nováčanoch 22 rokov. V roku 1922 odišiel do penzie.

29. júna 1909 vypukol požiar, ktorému padla za obeť skoro celá obec, pretože strechy na domoch boli slamené a požiar sa rýchlo rozšíril. Boli i ľudské obete. Zhorel kostol aj škola. Nová rímsko-katolícka ľudová škola bola postavená z milodarov.

15. augusta 1922 na miesto učiteľa nastúpil Vojtech Šoltés, rodák zo Sečoviec, neskôr žijúci v Košiciach. V auguste boli do školy dovezené nové lavice.

V roku 1922 bola založená knižnica pre chudobných žiakov, ktorá obsahovala učebnice darované Školským inšpektorátom v  Košiciach. V roku 1924 bola doplnená a obsahovala 86 kusov učebníc. 20. januára 1923 bola založená žiacka knižnica a zakúpené knihy z finančných prostriedkov  školskej pokladnice.

V auguste až októbri 1926 bola vykonaná oprava budovy školy a bytu – okná a dvere boli opravené, niektoré vymenené.

Na základe povolenia Referátu ministerstva školstva a národnej osvety zo dňa 28. augusta 1931  bola škola rozšírená z jednotriednej na dvojtriednu, pretože bol veľký počet žiakov.

28. septembra 1931 bolo založené rodičovské združenie. Od 1. februára 1932 spolu s Vojtechom Šoltésom učila Mária Bigošová, ktorá nastúpila ako učiteľka do novovzniknutej triedy. Učebňa bola len jedna, preto sa vyučovalo dopoludnia i  popoludní osem ročníkov, 70 žiakov. Vojtech Šoltés bol správcom školy. V ďalších školských rokoch sa na mieste výpomocného učiteľa vystriedali viacerí učitelia: 1932-1933 Gizela Martavusová, 1933-1934 Vincent Pajtáš, 1934-1935Mária Gondová, 1935-1936 Gabriela Krištofová, od 1. októbra 1935 Libuša Kášová.

7. mája 1936 sa hneď vedľa starej školy začala stavať nová dvojtriedna škola, pretože doterajšie priestory nevyhovovali požiadavkám doby. Na tento účel bol podľa pamätného spisu zakúpený pozemok  za  4 000.- korún, ktoré sa vyzbierali od občanov obce. Hospodárska kríza ťažko zaľahla na chudobný kraj a zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu školy bolo veľkým problémom. V pamätnom spise, ktorý je uložený v základnom kameni budovy školy a jeho opis sa nachádza v kronike školy, sa uvádza, že pri stavbe pomohli Premonštrátsky rád v Jasove (tehly), veľkostatok dr. Ladislava Šemšeyho (drevo), Slovenská krajina ( 22 000.- korún), Moldavský okres (3 000.- korún), obyvatelia obce (13 000.-  korún, kamene, piesok, povozy).

Nový školský rok 1937-38 sa začal v starej budove školy, ale už 5. septembra 1937 sa učilo v novej škole. Učiteľmi boli Vojtech Šoltés a Viktória Gálová z Nitry, ktorá tu učila v rokoch 1936-1939. Neskôr sa v starej budove školy v priestoroch bývalej triedy zriadili ďalšie miestnosti učiteľského bytu.

V roku 1938 obsadilo maďarské vojsko južnú časť Slovenskej republiky, okupovalo i obec Nováčany a okolité obce. Toto územie v rokoch 1938-1945 patrilo Maďarsku. V tej dobe sa v našej škole vyučovalo po maďarsky. Názov školy bol Róm.- kat. elemi népiskola Jászóujfalu. V školskom roku 1944-1945 sa vyučovanie začalo 11. septembra 1944 vo vyučovacom jazyku maďarskom. Na základe vyhlášky Ministerstva kultúry bolo vyučovanie v školách zastavené. Škola bola zatvorená od 26. októbra 1944. 10. januára 1945 prišli do obce ruské vojská, ktoré postupne oslobodili celé územie a bola znovu utvorená Československá republika. Vyučovať sa začalo 16. februára 1945 v slovenskom jazyku. Učil Vojtech Šoltés, riaditeľ školy. Druhé miesto učiteľa nebolo obsadené.

Rímsko-katolícka ľudová škola bola na základe nariadenia SNR v roku 1945 poštátnená. Volala sa Štátna ľudová škola. V roku 1948 sa zmenil jej názov na Národná škola.

Vojtech Šoltés učil v Nováčanoch 25 rokov do konca školského roka 1946-47. Ako učiteľka spolu s ním učila v rokoch 1945-1947 Alžbeta Szabová.

1. septembra 1947 prišli do Nováčan učiť manželia Štefan Voskár z Riečky a Viera Voskárová, rodená Kollegová z Valaskej. Prišli sem po ukončení Učiteľskej akadémie v Banskej Bystrici. Štefan Voskár sa stal riaditeľom školy, ktorú navštevovali žiaci 1.- 8. ročníka. V školskom roku 1949-1950 tu krátko učila učiteľka Anna Muchová.

Od 1. septembra 1953 sa v  Nováčanoch učili už len žiaci 1. – 5. ročníka. Starší žiaci dochádzali do školy do Jasova. Škola bola vždy dvojtriedna. Riaditeľ školy Štefan Voskár nastúpil 11. novembra 1953 na základnú vojenskú službu. Počas jeho neprítomnosti ho vo funkcii riaditeľa školy zastupovala Viera Voskárová a ako učitelia tu pôsobili  Rudolf Ballasch (1953-1954) a Agnesa Sedláková (1954-1955).

V školskom roku 1960-1961 dostali žiaci prvýkrát učebnice a školské pomôcky zadarmo.  V školskom roku 1961-1962 sa zmenil názov školy na Základná deväťročná škola. V novembri 1964 sa začala opravovať budova starej školy, v ktorej sa nachádzal učiteľský byt. Robila sa nová strecha, uzavrela sa otvorená chodba (gánok), obnovila sa kuchyňa, zriadila sa kúpeľňa. V byte a v škole sa zaviedol vodovod, ústredné kúrenie a na podlahu sa dali parkety.

V školskom roku 1967-1968 sa zaviedli voľné soboty – každá párna sobota v mesiaci bola voľná. Používal sa dvojtýždenný rozvrh hodín. Od školského roka 1968-1969 bola už každá sobota voľná.

Od školského roka 1969-1970 chodili žiaci od 6. ročníka do ZDŠ Malá Ida, kde postavili novú školu. Učiteľka Viera Voskárová bola od 2. júla 1974 práceneschopná, potom odišla do invalidného dôchodku. Učila v tejto škole 27 rokov. Na uvoľnené miesto 1. septembra 1974 nastúpila jej dcéra Viera Voskárová z Nováčan a učila spolu so svojim otcom Štefanom Voskárom. Od školského roka 1976-1977 sa v Nováčanoch učili už len žiaci 1.- 4. ročníka.  Počas dovolenky Mgr. Viery Mosorjakovej, rodenej Voskárovej učili v tunajšej škole Anna Eštoková (1976-1977) a Eva Kuffová (1979-1980).

Budova školy zvonku a plot boli opravené v dňoch 14. až 24. júna 1983. V roku 1984 sa uvoľnil učiteľský byt v starej budove a jeho priestory sa začali využívať ako skladové priestory školy a toalety. Vnútorné priestory školy a okná boli vymaľované počas prázdnin v roku1985.

Štefan Voskár ukončil svoje pôsobenie v tunajšej škole v júni 1989, odišiel do dôchodku. Učil v Nováčanoch 42 rokov. Od školského roka 1989-1990 sa stala riaditeľkou školy Mgr. Viera Mosorjaková. Na uvoľnené miesto nastúpila Gertrúda Grácová z Nováčan a učila tu od 1. septembra 1989 do 27. septembra 1993. Po jej odchode učila v prvom polroku školského roka 1993-1994 Anna Bačová z Nováčan a v druhom polroku Mgr. Zuzana Kočišová z Poproča. V tomto školskom roku bolo zrušené bezplatné poskytovanie školských potrieb na základných a stredných školách.

Od školského roka 1994-1995 patrili ZŠ  Nováčany a  ZŠ Šemša k ZŠ Malá Ida. Tamojší riaditeľ školy Mgr Ján Berežný bol riaditeľom týchto troch škôl. Správkyňou ZŠ  Nováčany bola Mgr. Viera Mosorjaková.

Počas dovolenky Mgr. Zuzany Kočišovej tu učila Mgr. Anna Juházyová (február – máj 1996) a Eva Bistiková (3. jún 1996 – jún 1998). Mgr. Zuzana Kočišová učila v Nováčanoch do 23. septembra 2001 (1994-2001).

V     roku 1998 bol opravený kotol ústredného kúrenia. V dňoch 20. až 30. novembra 2000 boli vymaľované vnútorné priestory školy: dve triedy, šatňa a toalety. Pretože škola nemá dostatok finančných prostriedkov, museli sme si na maľovanie zabezpečiť 4 000,- Sk od rodičov a sponzorov.

V školskom roku 1999-2000 sa po piatich rokoch naša škola odlúčila od ZŠ  Malá Ida a riaditeľkou sa opäť stala Mgr. Viera Mosorjaková.

V školskom roku 2001-2002 a tiež v ďalších rokoch sa na mieste druhej učiteľky vystriedalo niekoľko učiteliek. Po odchode Mgr. Zuzany Kočišovej koncom septembra učila Viera Haviarová a Viera Molnárová.

V ďalších rokoch učila Zuzana Kóňová ( september 2002 – jún 2008 ), krátko ju zastupovali Katarína Mecková a  Mgr. Agáta Rigová.

15. januára 2004 sa na Slovensku začal uskutočňovať projekt „Počítače pre školy“, ktorý mal výrazne pomôcť informatizácii všetkých základných a stredných škôl. Pred dodaním techniky sme museli splniť určité technické a bezpečnostné požiadavky. Od sponzorov sme získali peniaze a pripravili sme miestnosť, v ktorej mali byť počítače umiestnené: zaviedli sme novú elektroinštaláciu k počítačom, zabezpečili sme okná a dvere triedy mrežami a súkromne sme vybavili učebňu novými stolmi na počítače a stoličkami. Naša škola dostala šesť počítačov, tlačiareň, skener a pripojenie na internet. Začali sme vyučovať  moderným a zaujímavým spôsobom pomocou informačných technológií. Doposiaľ sme pri svojej práci používali vlastné počítače doma a dnes sú školské počítače neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného živote v škole a sú začlenené do vyučovacieho procesu už od prvého ročníka. Pre úspešné využívanie výpočtovej techniky, ktorú dostali školy, bolo potrebné naučiť učiteľov používať ju. Učitelia sa začali vzdelávať.

V školskom roku 2008-2009 ako druhá učiteľka učila v našej škole Mgr. Alena Šándorová (1. september 2008 – 30. apríl 2009) a do konca školského roka Mgr. Agáta Rigová. V školskom roku 2009-2010 učila Mgr. Agáta Rigová.

V máji 2010 sme uskutočnili dôstojné oslavy – pripomenuli sme si 200 rokov založenia našej školy. Vyučujúce Mgr. Viera Mosorjaková a Mgr. Agáta Rigová pripravili so žiakmi pekný kultúrny program a predviedli ho občanom v Kultúrnom dome v Nováčanoch. V škole sa konalo stretnutie súčasných žiakov, ich rodičov, zamestnancov školy a občanov – bývalých žiakov školy. Žiaci predviedli ďalšiu časť programu a prítomným bolo podané bohaté občerstvenie.

V školskom roku 2010-2011 ako druhá učiteľka učila Mgr. Eva Velková (1. september – 31. december 2010) a do konca júna Mgr. Agáta Rigová.

Na jar roku 2011 bol vymenený kotol ústredného kúrenia a v jeseni roku 2011 boli rekonštruované toalety a opravená časť strechy. Budovu školy je potrebné tiež rekonštruovať, ale škola je cirkevný majetok.

V školskom roku 2011-2012 spolu s riaditeľkou školy učila Mgr. Agáta Rigová a v školskom roku 2012-2013PhDr. Veronika Uličná.

V školskom roku 2013-2014 ako druhá učiteľka učila PaedDr. Verona Piknová, počas jej práceneschopnosti v mesiacoch november až február ju zastupovala Mgr. Agáta Rigová, ktorá ju zastupovala aj počas riadnej dovolenky koncom školského roka od 27. apríla do 27. júna 2014.

Vo funkcii riaditeľky školy pôsobila a učila Mgr. Viera Mosorjaková až do odchodu do dôchodku v auguste 2014. V školských službách pôsobila od 1. septembra 1973 do 31. augusta 2014.

(Napísala Mgr. Viera Mosorjaková)

Na miesto p. riaditeľky na našej škole v školskom roku 2014/2015 nastupuje p. Mgr. Andrea Trnčáková

V šk. r. 2014/2015 učí  Mgr. Dominika Kružičová a Mgr. Andrea Trnčáková.

V šk. r. 2015/2016 učí Mgr. Dominika Kružičová a Mgr. Andrea Trnčáková.

Dňa 19.10.2015 odchádza  p. Mgr. Andrea Trnčáková a začína vyučovať Mgr. Jarmila Smreková.

Do funkcie riaditeľky školy bola dočasne delegovaná Bc. Monika Lukčová od 18.10.2015 do 18.4.2016.

Od 19.4.2016do 31.7.2016 bola poverená vedením  školy, vo funkcii riaditeľky školy- Mgr. Dominika Kružičová.

Od 1.8.2016 nastupuje do našej školy pani riaditeľka – Mgr. Janette Žihalová.

V šk. roku 2016/2017 učí  Mgr. Janette Žihalová a Mgr. Dominika Kružičová

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:30

Video obce

Fotogaléria

Kalendár

Odber noviniek