•  
  •  
  •  

Trhové miesto

Občan a štát

Trhoviská sú stále obľúbeným miestom nákupov mnohých ľudí. Tento predaj je regulovaný osobitnou právnou úpravou.

§  Trhovým miestom je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.

§  Trhoviskom je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené  na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb.

§  Tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie  služieb v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach.

§  Príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a   predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.

§  Ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. Za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie.

§  Stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.

Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb

Toto povolenie vydáva obecPovolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v tržnici vydáva správca trhového miesta.

Ambulantný predaj v obci

Ambulantne sa môžu v obci predávať knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných, drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, balená zmrzlina, ovocie a zelenina, kvetiny, žreby okamžitých lotérií a žrebovaných vecných lotérií.

Zakázaný je ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce.

Kto môže predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach

Na základe povolenia obce

§  fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,

§  fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,

§  fyzické osoby predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

Predávať výrobky podľa posledných dvoch bodov môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.

Povinnosti predávajúceho

§  označiť svoje predajné zariadenie,

§  dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,

§  používať elektronickú registračnú pokladnicu,

§  udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,

§  zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,

§  vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.

Tiež je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru 

1.       doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,

2.       povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,

3.       zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,

4.       pri predaji húb doklad o ich znalosti,

5.       pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí,

6.       doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,

7.       doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak orgány dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, obce) nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.

Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.

Zákaz predaja niektorých výrobkov

Na trhových miestach sa zakazuje predávať

§  zbrane a strelivo,

§  výbušniny a pyrotechnické výrobky,

§  tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,

§  tabak a tabakové výrobky,

§  liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,

§  jedy, omamné a psychotropné látky,

§  lieky,

§  automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,

§  chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,

§  živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb. Zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,

§  chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.

Druhy poskytovaných služieb

Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:

§  pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,

§  brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

§  oprava dáždnikov,

§  oprava a čistenie obuvi,

§  kľúčové služby,

§  ďalšie služby, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Odber noviniek