•  
 •  
 •  

Profil verejného obstarávania

Profil verejného obstarávateľa

http://www.uvo.gov.sk  

Nový zákon o verejnom obstarávaní (ZVO) bol vydaný v zbierke zákonov dňa 3.12.2015 v čiastke 95/2015 pod názvom  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samotný nový ZVO nadobúda účinnosť 18.4.2016 s výnimkou niektorých častí týkajúcich sa elektronizácie procesu VO, ktoré nadobúdajú účinnosť k 31.3.2017. Nový ZVO však novelizuje aj v súčastnosti platný zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty na stiahnutie

Nadlimitné zakázky

ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO - 2015

ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO - 2016

Parlament v stredu schválil nový zákon o verejnom obstarávaní 76 hlasmi poslancov za Smer-SD. Zákon preberá tri nové európske smernice o verejnom obstarávaní z minulého roka. Hlavnými cieľmi nových smerníc sú podľa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý návrh zákona pripravil, zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania cez povinnú elektronizáciu, väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže, ako aj uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh.

Smernice zavádzajú niekoľko nových inštitútov, napríklad preformulovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk kompletnej elektronizácie alebo zavedenie nového postupu zadávania zákazky – inovatívneho partnerstva. Ide aj o úpravu konfliktu záujmov, tzv. in-house zákaziek, priamych platieb subdodávateľom, spoločného obstarávania verejných obstarávateľov z viacerých krajín, ako aj zavedenie zákonných dôvodov na odstúpenie od zmluvy a novej koncepcie uzatvárania dodatkov, či predbežného preukazovania podmienok účasti cez jednotný európsky dokument.

Na základe schválených zmien zo spoločnej správy sa napríklad tzv. in-house výnimky majú vzťahovať len na situácie, keď neexistuje žiadna priama účasť súkromného hospodárskeho subjektu na kapitáli kontrolovanej, resp. kontrolujúcej alebo spoločne kontrolovanej právnickej osoby, a to bez akejkoľvek výnimky. Výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní bude pri realizácii špecifikovaných služieb vyplývajúcich z programu starostlivosti o lesy. Ak je právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, za konečného užívateľa výhod sa budú považovať členovia jej štatutárneho orgánu.

Lehota na prevzatie európskych smerníc o verejnom obstarávaní, s výnimkou vymedzených ustanovení s dlhšou lehotou, uplynie 17. apríla 2016. Nový zákon má nadobudnúť účinnosť 18. apríla 2016. Súčasný zákon o verejnom obstarávaní z roku 2006 bol doteraz novelizovaný 26-krát.

Predsedníčka ÚVO Zita Táborská minulý týždeň povedala, že je jednoduchšie a správnejšie prijať úplne nový zákon o verejnom obstarávaní. Zrýchlenie, zjednodušenie a debyrokratizáciu procesu verejného obstarávania by mala umožniť úplná elektronizácia. Subdodávatelia budú musieť byť uvedení v ponukách aj v zmluvách s dodávateľmi. “Obstarávateľ bude mať povinnosť zverejniť každú zmenu subdodávateľov,” povedala Táborská. Schránkové firmy s neznámymi vlastníkmi budú mať zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. “V novom zákone to nebude úplne nová skutočnosť. Už dnešný zákon upravuje toto riešenie. Vytvoril sa register konečných užívateľov výhod,” povedal podpredseda ÚVO Andrej Holák (Smer-SD).

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia budú môcť v súťažných podmienkach uviesť možnosť priamych platieb subdodávateľom. Účasť vo verejnom obstarávaní budú mať obmedzenú uchádzači s dlhmi voči štátu. “Od apríla už nebude nutné čakať na výkon rozhodnutia. Ak sa obstarávateľ dozvie o podlžnosti voči štátu, bude možné podnikateľa vylúčiť,” povedala Táborská.

Verejní obstarávatelia budú môcť vyžadovať, aby úspešný uchádzač vykonal priamo určitú časť zákazky. Malo by to zamedziť firmám, aby so zákazkami obchodovali. Úrad kládol dôraz aj na kritériá vyhodnocovania ponúk.

- See more at: http://podnikam.webnoviny.sk/nr-sr-parlament-schvalil-novy-zakon-o-verejnom-obstaravani/#sthash.9H0mB5l8.dpuf

Dokumenty na stiahnutie

Zmluva o poskytovaní služieb- elektronické trhovisko
odvodnenie Nováčany

(78.98 kb)

Zmluva o poskytovanie služieb - elektronické trhovisko
zabezpečenie-stravné zamestnanci 2016

(53.08 kb)

Zmluva o poskytovanie služieb - elektronické trhovisko
sanácia odpadu v katastrálnom územy obce

(42.4 kb)

Zmluva o poskytovanie služieb - elektronické trhovisko
zabezpečenie-stravné zamestnanci 2015

(34.19 kb)

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Dokumenty na stiahnutie

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

    Úradné hodiny

    Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
    Utorok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
    Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
    Štvrtok: nestránkový deň
    Piatok: 08:00 - 13:30

    Fotogaléria

    Kalendár

    Odber noviniek